Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, )  informujemy o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

1.W jednostce firmy znajduje się stanowisko wyposażone w komputer z monitorem przeznaczone do obsługi użytkowników końcowych z niepełnosprawnością.

Wyżej wymienione stanowisko wyposażone jest:

– w komputer z monitorem umożliwiający pisanie i czytanie tekstu napisanego powiększoną czcionką

– w urządzenie zapewniające komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego

– komputer wyposażony jest w kamerę umożliwiającą videorozmowę z tłumaczem języka migowego w czasie rzeczywistym.

 

2. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w godzinach pracy biura od 8:00 do 16:00

 

3. Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej oferowane są telekomunikacyjne urządzenia końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej doświadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne.

a) w przypadku osób niewidomych i słabowidzących:

– modele posiadające klawiaturę z co najmniej jednym przyciskiem wyróżnionym w sposób umożliwiający jego rozpoznanie przez osoby niewidome i słabowidzące (przycisk oznaczony cyfrą 5 w przypadku gdy wyróżniony jest jeden przycisk) lub posiadające równoważną funkcjonalność umożliwiającą wybranie określonego numeru, posiadające równoważną funkcjonalność umożliwiającą wybranie określonego numeru

 

b) w przypadku osób słabosłyszących :

-urządzenia wyposażone w co najmniej wzmacniacz słuchawkowy z możliwością regulacji wzmocnienia oraz  pętlę indukcyjną w słuchawce lub naszyjną

 

c) w przypadku osób z niepełnosprawnością narządów ruchu urządzenia umożliwiające co najmniej szybkie wybieranie numer

 

MODELE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ:

Yealink SIP-T19,

Yealink SIP-T19P

Yealink SIP-T20P

Yealink SIP-T21

Yealink SIP-T21P

Yealink SIP-T22P

Pętla indukcyjna przewodowa ze wzmacniaczem SENIDO

 

 

5. W firmie pracuje instalator, który zajmuje się właściwą konfiguracją telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz uruchomieniem świadczonej usługi telefonicznej.

 

 

6.Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, firma udostępnia sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a, albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym, następujące dokumenty:

a) ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

b) wzór umowy

c) cennik usług telekomunikacyjnych

d) regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

 

 

 

7. Na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania,firma udostępnia:

a) informację o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną w formacie tekstowym

b) szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną – w formacie tekstowym

 

 

 

8. Na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, firma przekazuje informacje o oferowanych przez nią wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na  udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.

© 2016 Stalelacze.pl - Dobry Dj Łódź zaprasza do współpracy!